Regulamin

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„ŚWIETNE ŚWIĘTA Z NAGRODAMI”

§1 Definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Warunki uczestnictwa w Loterii

§4 Nagrody w Loterii

§5 Sposób przyznania Nagród natychmiastowych

§6 Losowanie Nagród tygodniowych i Nagrody głównej

§7 Weryfikacja prawa do Nagród w Loterii i sposób ich przyznania

§8 Ogłoszenie wyników i sposób wydania Nagrody

§9 Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii

§10 Postępowanie reklamacyjne

§11 Roszczenia z tytułu Loterii

§12 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych i przetwarzanych w celu realizacji Loterii jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt do Administratora: e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych lub biura Administratora: Biuro Nofsza sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa.

§ 13 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 14 Wymagania techniczne

Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik musi spełniać następujące wymagania techniczne:

§15 Postanowienia końcowe

Powrót do strony głównej